Welkom op het gedeelte van onze groep 5. Hier vindt u informatie over het betreffende leerjaar.

Onze leerlingen krijgen extra hulp van de leerkracht aan de instructietafel.

In groep 5 maakt je kind een grote sprong. In groep 4 werd nog heel veel tijd besteed aan het technisch lezen,  schrijven van alle letters, rekenen automatiseren tot en met 100 en het automatiseren van de tafels.

In groep 5 moeten al deze basisvaardigheden voldoende beheerst zijn om mee te kunnen komen met alle nieuwe onderwerpen en de daarbij aan te leren vaardigheden en strategieën.

Op rekengebied wordt er in groep 5 steeds meer gerekend met geld. De leerlingen leren getallen tot 1000 te splitsen in duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden. In groep 5 worden de tafels 6, 7, 8 en 9 geautomatiseerd.

Begrijpend lezen wordt erg belangrijk in groep 5. Voor het eerst zal de Cito-toets niet mondeling worden afgenomen maar moeten er stukjes tekst zelf gelezen worden en moeten ook de vragen en antwoorden zelf gelezen worden. Dat vraagt nogal wat van uw kind qua concentratie en doorzettingsvermogen.

Op de Akker hebben we een doorlopende lijn vanaf groep 1/2 met het aanbieden van Engels (methode Groove.me)

Zaakvakken in groep 5

In groep 5 krijgen de zaakvakken een grotere rol. Dit zijn vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Op de Akker krijgen de leerlingen les met de methoden ‘Wereldzaken’ voor aardrijkskunde, ‘Bij de Tijd’ voor geschiedenis en ‘Leefwereld’ voor natuur.

De kinderen leren wat aardrijkskunde eigenlijk is: de ruimte om je heen. Ze leren ook kaartlezen en een legenda te gebruiken. Ze bekijken hierbij een stad aan de hand van een plattegrond.

Dit is ter voorbereiding op topografie, dat ze in groep 6 krijgen. Er wordt ook aandacht besteed aan (regen)water en verschillende landschappen.

Op het gebied van geschiedenis is groep 5 een ‘scharniergroep’. In groep 1 t/m 4 leren kinderen thuis en op school tijdsbesef. Vanaf groep 5 wordt er steeds meer aandacht besteed aan historisch besef. Centraal element daarbij is de tijdbalk, waarmee de historische gebeurtenissen voor de kinderen in een duidelijke context worden geplaatst.

Bij natuur komen onderwerpen over gezonde voeding, de seizoenen en planten en dieren om je heen, aan bod. Het techniekgedeelte bestaat uit kennismaking met elektriciteit door middel van elektrische apparaten. Hierin worden de tandwielen uitgelicht en welke energiebronnen gebruikt worden om elektriciteit te maken. Dit alles op een heel eenvoudige, goed te behappen manier.

De meeste kinderen in groep 5 nemen, over het algemeen, lopend deel aan het verkeer. Dit wordt uitgebreid met fietsen. Bij verkeer worden dan ook de verkeersregels en de verkeerstekens behorend bij een voetganger en fietser uitgelicht. Ook wordt uitgelegd waar een veilige fiets allemaal aan moet voldoen en wat hun eigen rol  is in het verkeer.

Groep 5 is het laatste jaar van de middenbouw. Volgend jaar is jouw kind al een echte  ‘bovenbouwer’ op De Akker en hier hoort een goede oriëntatie op zichzelf bij!

Bron: www.wijzeroverdebasisschool.nl