Groepsoverstijgende activiteiten

Doorgaande lijn

In dit document worden groepsoverstijgende activiteiten beschreven en activiteiten die specifiek zijn voor elk groepsjaar. Taal, rekenen en vele andere vakken worden in alle groepen aangeboden. De school draagt zorg voor een goede doorgaande lijn door de hele school. In dit hoofdstuk vindt u ook een overzicht terug met onze lesmaterialen en een overzicht welke leerkrachten zorg dragen voor de groepen.

Thematisch werken in groep 1/2

Jongere kinderen leren op een andere manier dan oudere kinderen. In groep 1/2 werken we daarom zoveel mogelijk met thema’s. De thema’s werken motiverend. Het is toch veel leuker om een schatkaart te ontcijferen in een piratenproject dan zomaar een tekst?! De kinderen kunnen binnen de thema’s hun belangstelling en keuzes volgen. Op die manier wordt zoveel mogelijk betrokkenheid gestimuleerd. Natuurlijk moeten de kinderen rekening houden met de initiatieven en keuzes van de leerkracht. De leerkracht houdt rekening met zowel de kerndoelen als de behoeften en interesses van de kinderen.

Zelfstandig werken

Kinderen moeten leren van jongs af aan taken uit te voeren en problemen op te lossen zonder directe hulp. Daarnaast is het belangrijk dat ze zelf taken kunnen indelen binnen de gestelde tijd. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Zelfstandigheid wordt opgebouwd vanaf groep 1. Zelfstandig werken geeft de leerkracht tijd om kinderen extra instructie of hulp te geven. Daarnaast is het een hulpmiddel bij werken op verschillende niveaus.

Kanjertraining

De leerkrachten op De Akker zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven. Deze methode heeft als doel de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Er wordt gewerkt aan de bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas en aan de sociale vaardigheden van de kinderen. De training leert de kinderen verschillende oplossingsstrategieën aan bij conflicten. De kanjertraining is geen wondermiddel tegen pesten en ander ongewenst gedrag, maar geeft handvatten om er zoveel mogelijk grip op te krijgen. Op de site van de kanjertraining staat een schat aan informatie voor ouders: www.kanjertraining.nl. .

Jaarlijks project

Ook dit schooljaar zijn er weer projectweken rondom een nog nader te bepalen thema. Het gekozen thema en de projectperiode worden via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Cultuur en milieu

Elk jaar wordt er op De Akker ook aandacht besteed aan cultuur en milieu. Muziek, dans, drama, kunst, milieulessen en excursies wisselen elkaar daarbij af. Ook het komende schooljaar staan een aantal van deze activiteiten op het programma.

Feesten

Feestvieren is leuk. Het is goed voor de sfeer op school, voor het leren organiseren en het delen van ervaringen met elkaar. Feesten die elk jaar terugkomen zijn de startviering, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen. Ook de afsluiting van het schoolproject kan een feestelijk tintje hebben. Af en toe worden er ook Open Podiummiddagen gehouden. Het schoolkamp is uiteraard één groot feest voor groep 8!

 

Schoolreis

Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreisje. Op dezelfde dag vieren de kleuters het schoolfeest. Groep 8 helpt bij de spelletjes en mag meegenieten van de pret. Eens in de drie jaar slapen we met de groepen 5, 6 en 7 een nachtje op school. Reuze leuk en spannend!

 

Huiswerk

Onder huiswerk verstaan we een leer- of maakopdracht voor de hele groep. Dit kunnen bijvoorbeeld leesboekjes in groep 3 zijn of de tafels in groep 4. Om te leren LEREN wordt er in de groepen ook voorlichting gegeven over verschillende leerstrategieën en krijgen de kinderen in groep 6, 7 en 8 wekelijks één of meerdere huiswerktaken mee (afgestemd op het leerniveau van het kind). De taken kunnen liggen op het gebied van rekenen, taal of spelling, maar huiswerk kan ook het leren van een hoofdstuk van een zaakvak of het oefenen van musicalliedje zijn. Naast huiswerk moeten leerlingen thuis ook wel eens andere opdrachten uitvoeren zoals informatie verzamelen, een spreekbeurt of boekbespreking voorbereiden etc. Kinderen die extra oefening nodig hebben, krijgen soms ook individuele huiswerkopdrachten mee naar huis.

Buitenschoolse activiteiten

De buitenschoolse activiteiten bestaan voornamelijk uit sportieve ontmoetingen met andere Boskoopse basisscholen. Door het jaar heen worden er door diverse sportverenigingen toernooien georganiseerd, zoals voetbal-, korfbal- en handbaltoernooien.

We moeten de naam van De Akker hoog houden! De sportieve activiteiten worden gecoördineerd door onze actieve sportcommissie. Deze commissie houdt via de nieuwsbrief leerlingen op de hoogte welke toernooien wanneer worden georganiseerd en hoe de kinderen zich kunnen inschrijven. Naast de sportieve activiteiten zijn er ook diverse excursies. Deze activiteiten kunnen vallen binnen het kader van het project, maar kunnen ook inhouden dat leerlingen van groep 7 De Akker op 4 mei bij de Boskoopse dodenherdenking vertegenwoordigen op het Raadhuisplein.

Extra lesaanbod

De Akker maakt voor extra lesaanbod gebruik van activiteiten die de bibliotheek aanbiedt. Dit varieert van lespakketten tot een bibliotheekbezoek. Ook maakt de school incidenteel gebruik van lesmateriaal (leskisten, materialen en excursies) van de natuur educatieve diensten. Deze lesmaterialen prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen voor milieu en natuur en halen op deze manier de natuur een beetje de school binnen.

ICT

We leven in een digitale wereld! Onze school maakt dagelijks gebruik van diverse computerprogramma’s die aansluiten op onze schoolmethodes. Daarnaast zijn er programma’s die extra oefenstof aanbieden.

In alle groepen hangt een digitaal schoolbord. Alle leerlingen werken met een Chromebook. De mogelijkheden hiervan breiden zich in razendsnel tempo uit en ook steeds meer methodes bieden materialen aan voor het digibord. Arlet van den Hoogen en Joyce Nomen zijn op onze school de ICT-coördinatoren.

 

Vervanging van leerkrachten

Niet alle leerkrachten zijn elke dag van de week op school aanwezig. Dit kan structureel zijn zoals bij duobanen of om andere redenen zoals bij ziekte of door persoonlijke omstandigheden. Bij met name langdurige ziekte komt er in eerste instantie vervanging uit de vervangingspool van RTC-Cella. Zijn deze vervangers al aan het werk, dan kan de vervanging mogelijk ook intern binnen de school opgelost worden. Incidenteel zou de school genoodzaakt kunnen worden de leerlingen over de andere groepen te verdelen of in uitzonderlijke gevallen zelfs een groep naar huis te sturen.

 

Kerndoelen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft kerndoelen voor het basisonderwijs opgesteld. De kerndoelen zijn verdeeld in leergebieden, deze beschrijven globaal welke leerstof m.b.t. Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs aan elke leerling aangeboden moet worden. Er is ruimte voor de eigen vertaling van de kerndoelen.

 

Onderwijsdoelen

Wij stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen.

Hieronder verstaan we:

– cognitieve ontwikkeling (verwerven, verwerken en toepassen van kennis);

– sociaal-emotionele ontwikkeling (zoals omgaan met anderen en samenwerken);

– lichamelijke ontwikkeling;

– muzikale en creatieve ontwikkeling; (het inzetten van lessen talentontwikkeling)

– werkhouding en zelfstandig leren.

 

Het komende jaar staan de volgende concrete doelen in ons jaarplan:

– Coöperatief werken – Leerkrachten volgen een training en coöperatief werken wordt structureel ingezet in de klassen

-Technisch Lezen- Er wordt georiënteerd op een nieuwe technisch lezen methode.

-Zelfstandig werken- De doorgaande lijn van groep 1tm 8 wordt uitgevoerd.

-Talentontwikkeling- De talenten worden verder uitgewerkt zowel organisatorisch als inhoudelijk. Er komen externen voor de lessen.

Kwaliteitszorg

 

Op de Akker willen wij graag goede kwaliteit leveren. Zowel wat betreft de inhoud van het onderwijs als de manier waarop de school georganiseerd is. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen, bewaken of verbeteren gebruiken wij diverse instrumenten, die ons van informatie kunnen voorzien betreffende ons handelen en de kwaliteit daarvan. De belangrijkste kwaliteitsinformatiebron is de algemene schoolenquête. Op de Akker gebruiken wij daarvoor de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs van Beekveld en Terpstra. Naast deze enquête gebruiken we ook andere bronnen om informatie te verkrijgen. Hierbij nemen gesprekken met oudervereniging en medezeggenschapsraad een centrale rol in. Ook scholing van leerkrachten en de uitkomsten van de studiedagen zijn voor ons belangrijke ijkpunten voor de kwaliteit van ons onderwijs en de mogelijke verbeteringen

Methoden

De Akker maakt gebruik van de volgende lesmethoden:

 

Rekenen

1/2

3/8

Taal/spelling

1/2

3

4/8

Lezen

3

 

4/8

 

4/8

 

Schrijven

1/2

3 /8

Verkeer

1/8

3/8

7/8

Geschiedenis

4/8

Natuur/ biologie

3/8

 

Aardrijkskunde

5/8

 

 

Kleuterplein

Pluspunt

 

Kleuterplein

Veilig Leren Lezen-Kim versie

Taal/ Spelling Actief

 

Veilig Leren Lezen-Kim versie

(aanvankelijk lezen)

Estafette

(technisch lezen)

Nieuwsbegrip

(begrijpend lezen)

 

Schrijfdansen

Pennenstreken 2

 

 

School op Seef

Wijzer door het verkeer

Oefenstof verkeersexamen

 

Bij de Tijd

 

Leefwereld / Nieuws uit de natuur

 

Wereldzaken

Wereldoriëntatie

1/2

 

Tekenen/

Handvaardigheid

1/8

1/8

 

Lichamelijke opvoeding

1/2

 

1/2

 

3/8

 

SEO

1/8

Muziek

1/8

Engels

1-8

 

 

Kleuterplein

 

 

 

Uit de Kunst

Digitale methode

 

 

Speelkriebels voor kleuters

Beter bewegen met kleuters

Basislessen bewegingsonderwijs

 

De Kanjertraining

 

Moet je doen: Muziek

 

Groove.me