De visie van onze school
Voor het team van De Akker staat goed onderwijs voor ieder kind centraal. Een kind begeleiden op zijn weg naar een zelfstandige, zelfbewuste en verantwoordelijke burger in de maatschappij is onze uitdaging.

Onze visie berust op de volgende waarden:

Veiligheid
Wij vinden dat ieder kind een veilige plek nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Alleen binnen een emotioneel  en fysiek  veilige plek kan een kind zich in alle rust ontplooien. Binnen ons onderwijs is o.a. veel aandacht voor regels en afspraken met betrekking tot gewenst gedrag. We maken hiervoor gebruik van de Kanjertraining.

Ruimte
Omdat wij vinden dat ieder kind uniek is geven wij het kind de ruimte om zichzelf te kunnen ontwikkelen en respecteren we zijn eigenheid. Binnen ons onderwijs wordt dat mogelijk gemaakt  door  o.a. passend onderwijs, toepassing van verschillende leerstrategieën, mogelijkheid tot eigen leerlijnen en aandacht voor talentontwikkeling door o.a. de Plusgroep.

De techniektorens worden ingezet tijdens onze natuurlessen.

Uitdaging
Om zich te kunnen ontwikkelen vinden wij het belangrijk dat het kind uitgedaagd wordt. Uitdaging maakt een kind nieuwsgierig. Nieuwsgierig zijn is een belangrijke prikkel voor vragen en leren. Uitdagend onderwijs, projectweken e.d.  dragen bij aan het uitdagend maken van ons onderwijs.

Inspiratie
We vinden het belangrijk dat het schoolklimaat inspirerend is voor kinderen, ouders en leerkrachten. In een  inspirerende omgeving kun je geven en ontvangen en kun je een leven lang leren. Lessen van externen, buitenschoolse activiteiten en projectweken kunnen inspirerend werken voor  kinderen en hun ouders. Binnen ons personeelsbeleid is veel aandacht voor verdere professionalisering, o.a. door middel van nascholing, collegiale consultatie, een gesprekscyclus, overleg met externen.

Betrokkenheid
Niet alleen het kind, maar ook de ouder moet zich op De Akker thuis voelen. Een goed functionerende school kan niet zonder een grote actieve inbreng van ouders en dus vinden wij ouderparticipatie  en educatief partnerschap essentieel. De ouders zijn educatieve partners, samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
Ouders worden actief betrokken bij de voortgang van het ontwikkelingsproces van hun kind. De MR waaronder een vertegenwoordiging van ouders, adviseert en denkt mee over ons onderwijskundig beleid. Ook via de Klankbordgroep kunnen de ouders op dit gebied de school adviseren.
Het uitgangspunt is steeds om met de ouders een gedeelde verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces/eigenaarschap van het kind en hier vorm aan te geven.

Onbevangenheid en maatschappelijke betrokkenheid
Zorg voor elkaar, zorg voor de omgeving en respectvol met elkaar omgaan zien we als een belang-rijke opdracht. Om een open blik op de wereld te ontwikkelen, wordt ieder kind geleerd verder te kijken dan hun neus lang is. We leren de kinderen een  maatschappelijk betrokken houding te ontwikkelen. O.a. door de leerlingenraad, cultuureducatie en  geschiedenislessen bevorderen we de kennis over de maatschappij.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Kinderen mogen veel zelfstandig werken en ontdekken.

Wij streven ernaar de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind te bevorderen. Een zelfstandig kind heeft meer zelfvertrouwen en is beter voorbereid om zich in de maatschappij staande te houden. De Akker probeert  kinderen in hun groei naar zelfstandigheid te be­geleiden.

Opbrengsten van het onderwijs
Op onze school staat de ontwikkeling van de individuele leerling centraal. We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden, als op het gebied van sociale competenties en zelfstandigheid. De leerkrachten kennen de streefdoelen en de leerlijnen en kunnen die aanpassen aan de individuele behoeften van de leerlingen. De leerlingen worden zelf steeds meer actief betrokken bij hun eigen leerproces – in kindgesprekken worden doelen geformuleerd en worden de resultaten en de processen geëvalueerd. De gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem ParnasSys (observaties, methodetoetsen en niet-methodetoetsen) worden gebruikt als hulpmiddel om de eigen ontwikkeling van leerlingen te meten en de vaardigheidsgroei van elke leerling inzichtelijk te maken.

We geven de begeleiding die elk kind nodig heeft.

Identiteit en profilering
Als katholieke basisschool hechten wij op De Akker veel belang aan het op basis van wederzijds respect open staan voor mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder hierbij onze eigen katholieke identiteit als school te verliezen. Start, Kerst- en Paasvieringen worden met alle leerlingen gehouden. Verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor jezelf, betrokkenheid en saamhorigheid zijn waarden die we ook in ons onderwijs zichtbaar hopen te maken. Niet alleen binnen de lessen levensbeschouwing, maar ook binnen de organisatie van ons onderwijs.