Ook dit schooljaar kent De Akker naast de medezeggenschapsraad en oudervereniging nog een derde groep ouders die zich voor de school inzet; de klankbordgroep.

Samenstelling:

De klankbordgroep bestaat op De Akker uit enthousiaste ouders/verzorgers, die het interessant en leuk vinden om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school. 

Doel:

De leden van de klankbordgroep kunnen de directie/MR-leden gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei ‘schoolse onderwerpen’.  
Te denken valt dan aan bijvoorbeeld: veiligheid in en rond de school, de uitvoering van de verlofregeling, de beoordeling van de inspectie, de communicatie over bijvoorbeeld de prestaties van leerlingen etc.

De klankbordgroep kan geen besluiten nemen maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en eventueel de oudervereniging. 

Vergaderfrequentie:

De klankbordgroep komt dit schooljaar minimaal 4 keer bijeen.