Deze raad houdt zich bezig met het beleid van de school. De M.R. kan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven en al of niet instemmen met het te volgen beleid.
De M.R. moet zich daarbij uiteraard houden aan het vastgestelde medezeggenschapsreglement.
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. Omdat ons bestuur deel uit maakt van een groot regionaal bestuur is er naast de M.R., een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opgericht (GMR). Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van alle M.R.-en van de scholen die onder dat regionaal bestuur vallen.

 

foto

 

 

Oudergeleding MR

Mathilde Groenendijk (voorzitter)
Bas van de Les
Nanda van Rooijen-Koolma

Personeelsgeleding MR

Marja Nomen (groep 1/2)
Sandra Verkerk (groep 7)
Renée Stolwijk (groep 8)

Als u op onderstaande plaatjes klikt opent zich een PDF-document en/of gaat u naar de betreffende pagina.

xxx    xxx


Mocht u zelf punten voor de medezeggenschapsraad hebben, dan kunt u contact opnemen met: 
Mathilde Groenendijk, Bas van de Lest of Nanda van Rooijen-Koolma.
U kunt de M.R. ook bereiken via het dit mailadres: MR.deakker@degroeiling.nl