Deze raad houdt zich bezig met het beleid van de school. De M.R. kan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven en al of niet instemmen met het te volgen beleid.
De M.R. moet zich daarbij uiteraard houden aan het vastgestelde medezeggenschapsreglement.
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. Omdat ons bestuur deel uit maakt van een groot regionaal bestuur is er naast de M.R., een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opgericht (GMR). Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van alle M.R.-en van de scholen die onder dat regionaal bestuur vallen.

Oudergeleding MR

Bas van der Lest
Nanda van Rooijen-Koolma
Chantal van der Vlugt

Personeelsgeleding MR

Marja Nomen (groep 1/2)
Lydia Nederhoff (groep 3/4)
Renée Stolwijk (groep 7)

Vlnr: Chantal, Renée, Marja, Bas, Lydia, Nanda

Mocht u zelf punten voor de medezeggenschapsraad hebben, dan kunt u contact opnemen met: 
Bas van de Lest, Nanda van Rooijen-Koolma of Chantal van der Vlugt.

U kunt de M.R. ook bereiken via het dit mailadres: MR.deakker@degroeiling.nl